Värdegrund och etiska regler


Värdegrund och etiska regler
1. Alla människor är lika mycket värda.
2. Varje människa är en unik och värdefull individ som ska mötas med respekt.
3. Mångfald och olikheter är en tillgång.

Etiska regler
1. Terapeut-klientrelationen är en yrkesmässig relation.
2. Terapeuten skall visa respekt för klientens önskemål, behov, val och gränser.
3. Terapeutens mål är att öka klientens medvetenhet, stödja personlig utveckling, ökad självständighet och förmåga att själv ta eget ansvar.
4. Terapeuten skall vara medveten om och ta hänsyn till betydelsen av den bindning som uppstår i klient – terapeutrelationen. Terapeuten får inte för egen vinning utnyttja denna bindning i någon form. Terapeuten skall vara varsam med att relationen till klienten inte utvecklas till nära vänskap och familjär relation förrän den terapeutiska processen enligt båda parterna är helt avslutad.
5. Sexuella anspelningar i form av överlagda eller återkommande kommentarer, gester eller fysisk kontakt som kan uppfattas som sexuella närmanden, får inte förekomma.
6. Terapeuten skall vara medveten om när egna andra relationer och yttre åtaganden är i konflikt med klientens intresse. När en sådan intressekonflikt uppstår, är det terapeutens ansvar att värna om klientens integritet.
7. Terapeuten skall undvika att utöva terapi i sina nära relationer t.ex. familj, vänner och kollegor.

Kompetens
1. Terapeuten skall alltid reflektera över sin egen kompetensnivå, sina värderingar och attityder. När terapeuten blir varse sin begränsning skall terapeuten konsultera en kollega eller handledare. Det kan också vara lämpligt att hänvisa klienten till annan terapeut.
2.Terapeuten har ansvar för att underhålla sin personliga och yrkesmässiga utveckling genom egen terapi, regelbunden handledning, fortbildning och/eller forskning.

Sekretess
1.Terapeuten har tystnadsplikt i sitt mellanhavande med klienten. När en terapeut tvivlar om gränserna för sekretessen skall terapeuten söka handledning.
2.Klienten skall alltid informeras om att sekretessen kan brytas vid tillfällen då klienten bedöms som farlig för sig själv eller omgivningen.
3.När terapeuten önskar använda speciell information om klienten som han fått under terapin – i ett föredrag eller skrift skall alltid klientens tillåtelse inhämtas och anonymiteten bevaras.

Ansvar
1. Terapeuten skall endast ta emot klienter som hon/han har professionell kompetens att behandla.
2. Kontrakt med klienter – skriftligt eller muntligt – upprättas vad gäller avgift, tider, betalningsrutiner, ledigheter, avbokningar från såväl klient som terapeut. Terapins längd och avslut skall diskuteras och ömsesidigt godkännas.
3. Terapeuten är ansvarig för gränssättandet mellan terapeut och klient vad gäller yrkesmässig och social relation.
4. I händelse av personlig relation skall terapeuten överväga sin professionella roll i sitt förhållande till klienten.
5. Terapeuten skall se till att den fysiska omgivningen runt klienten under terapisituationen är säker.
6. Terapeuten rekommenderas att teckna en ansvarsförsäkring.
7. Medlem i föreningen som är verksam som terapeut och är dömd i domstol skall informera föreningens etikråd när domen gäller terapeutens yrkesutövning eller på annat sätt har sammanhang med yrkesrollen.
8. Anmälningsplikt föreligger vid uppdrag åt myndighet eller annan som i sin ordinarie verksamhet har anmälningsplikt.